Výroční zpráva

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s. za rok 2016

Organizace

K 31. 12. 2016 měla MVS 43 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Soňa Bunčková – člen. Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný členové.

XXIV. řádná valná hromada MVS se uskutečnila 15. 4. 2016, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodář pan Mgr. Vít Strašil. Koncem roku 2016 výbor MVS vyhověl žádosti Mgr. Víta Strašila o odstoupení z  funkce hospodáře a člena výboru ze zdravotních důvodů. Za jeho dlouholetou a nezištnou práci pro společnost mu patří poděkování a uznání. Ke dni listopadu 2016 byla jmenována novou hospodářkou společnosti paní Ing. Marcela Vodičková, která byla zároveň zvolena členkou výboru. K tomuto dni došlo také k předání účetní a pokladní agendy.

MVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti  – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka, PhDr. Libor Knězek, CSc., Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena členka výboru paní Miluše Malantová.

Členství

Dne 9. 12. 2016 zemřela ve věku 85 let  paní Sylva Jarošová, dlouholetá členka společnosti od roku 1995. Od mládí byla nadšenou skautkou, řadu let pak učila na základních školách. Byla také aktivní členkou Konfederace politických vězňů a Červeného kříže. V roce 2013 těžce onemocněla, ale až do konce života si udržela bystrou mysl, životní moudrost a nezahořklý pohled na svět. O nové členství požádala paní Mgr. Jana Koudelová, pracovnice NPÚ v Ostravě. Za členku byla přijata na valné hromadě 15. 4. 2016.

Společenské a odborné aktivity

MVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů. Koncert se konal v sobotu 9. ledna 2016 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. Účinkovaly soubory Ondřejníček z Kunčic p. O. a Valášek z Kozlovic. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 7.174,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Cenu sv. Martina za rok 2016, kterou každoročně uděluje město Frenštát významným osobnostem kulturního života, obdržel pan Dalibor Norský a MUDr. Josef Šimíček, člen společnosti, kterého jsme na toto ocenění navrhli.

Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Na základě usnesení valné hromady proto písemně požádala město Frenštát, aby prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svou prací – manželé Radek a Vlasta Golasovi (folklorní činnost), Libor Knězek (literární a publikační činnost), Rudolf Jarnot (výstavní činnost), Jiří Klučka (publikační činnost), Eva Blažková (kronikářská a publikační činnost), Alena Figarová (muzejní a výstavní činnost), Petra Šmajstrlová (kulturní činnost), Eva Strnadlová (publikační a badatelská činnost), Drahomír Strnadel (přednášková a badatelská činnost), Miluše Malantová (kronikářská činnost), Soňa Bunčková (folklorní činnost), Marie Sedláčková (botanická činnost), Pavel Strnadel a Miloš Šimurda (výtvarná činnost), Ivana Návratová (kulturní a publikační činnost), Josef Šimíček (badatelská a publikační činnost).

Společnost úzce spolupracuje s muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm, s osobami a institucemi. Dále spolupracuje s krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Na činnost společnosti vloni finančně přispěly okolní obce Trojanovice, Bordovice, Veřovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a akciová společnost ASOMPO Životice u Nového Jičína.

Ediční činnost

Společnost finančně podpořila částkou 5 tisíc Kč vydání knihy K trojanovským horám, kterou vydala Matice radhošťská v roce 2016. MVS se podílela na přípravě a vydání  XXXIII. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu pod Radhoštěm. Společnost zajišťovala distribuci Hlasů jednotlivým odběratelům poštou a bezplatné výtisky pro okolní obce.

 

Návrh činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2017

Organizační činnost

V roce 2017 si společnost připomíná 25. výročí od svého založení. Za dobu své existence vydala bezmála téměř 30 publikací a obnovila znovuvydávání periodika Hlasy. O tuto bohatou ediční činnost se zasloužil zejména pan Jiří Klučka.

 • Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1992 – 2006.
 • Drahomír Strnadel, Tam za mořem je Amerika, 1992, česky a anglicky
 • Jiří Klučka: Albín Polášek – Strůjce svého osudu, 1994, 1. vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 1994, česky a anglicky
 • František Horečka: Kouzelná píšťalka, 1994
 • Jan M. Tomeš: Z deníků Antonína Strnadla, 1995
 • Josef Strnadel: Koleda je ve vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce, 1996
 • Jan M. Tomeš: Tváře – Z deníků Antonína Strnadla II., 1998
 • Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor: Humor a psychoanalýza, 1998, česky a německy
 • Helena Lisická, Staré zpěvy, 1998
 • Adresát Josef Kalus, 1998
 • Libor Knězek: Krajina černá lesem, 1998
 • František Palacký: Vlastní životopis, 1998
 • Oldřich Šuleř: Valašský poslanec TGM, 1999
 • Jan Drozd: Pátá dimenze, 1999
 • Libor Knězek: Shledání s krajem, 1999
 • Lída Matusiaková: Můj otec Gustav Přístupa, 1999
 • Jan Baleka: Adolf Zábranský – knižní ilustrace, 1999
 • Radomír Golas: Valašské koledy z Frenštátska, 1999
 • Ludvík Baran: Fotograf Rudolf Janda – Básník krajiny a lesa, 2000
 • Petr Helbich: Chvály – úvahy a fotografie, 2000
 • Oldřich Šuleř: Důvěrné dialogy, 2000
 • Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm, 2000
 • Jiří Klučka: Albín Polášek, Strůjce svého osudu, 2001, 2. doplněné vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 2001, česky a angl.
 • Jaroslav Seifert: S láskou pozdravuji kraj váš milý, 2001
 • Petr Holý: Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš, 2001
 • Ludvík Baran: Neviditelné chodníčky, 2001

Společnost dále iniciovala každoroční udělování ceny sv. Martina, podílela se významnou měrou na budování expozic Muzea ve Frenštátě p. R., každoročně pořádá tříkrálové koncerty a spolupodílí se na kulturním životě města i regionu.

Výbor společnosti připraví XXV. valnou hromadu na 28. dubna 2017. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě, zejména o mailové kontakty.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: padesátiny pana Davida Strnadla, sedmdesátiny pana Víta Strašila a pětasedmdesátiny paní Jany Staníkové a Evy Strnadlové.

Dne 13. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 88. let dlouholetý člen společnosti PhDr. Libor Knězek. PhDr. Knězek byl významný literární historik, kritik a publicista. Studoval literární vědu a estetiku na UK v Praze. Později pracoval v Bratislavě v oblasti literárního muzejnictví, spolupracoval s Literárněvědním ústavem SAV a působil ve Svazu slovenských spisovatelů. Byl spoluautorem asi 150 publikací, sestavil Encyklopédiu svetových literárnych diel, rodnému kraji věnoval čtení o Bohumíru Četynovi Krajina černá lesem a o Josefu Strnadlovi Shledání s krajem, s J. Nečasem vydal Malý literární místopis Československa. Připravil knihu o své matce Marii Knězkové – Parmové Život v práci i tužbách a řadu dalších regionálních publikací. Byl držitelem ceny sv. Martina za rok 1998.

Vzpomeňme zároveň na další zemřelé členy společnosti: Milan Bayer, Jan Boháč, Václav Hyvnar, Vlastislav Holub, Rudolf Janda, Milan Knězek, Bohuslav Kubala, Zdeněk Kostelník, Ctirad Návrat, Pavel Ševčík, Eduard Vojtek, Oldřich Tabášek, Antonín Vaverka, Evženie Zbavitelová – Víchová.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala dne 7. ledna 2017 další tradiční tříkrálový koncert s názvem „Od Ondřeje po tři krále“ v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkoval Valašský soubor písní a tanců z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.271,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.

Společnost projedná a navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2017, kterou každoročně uděluje Město Frenštát za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody. Společnost bude sledovat a reagovat na vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Ediční činnost

MVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2017. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“. Člen společnosti Ing. Radomír Golas připravil k vydání sbírku tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. Sbírka obsahuje asi 180 tanců a variant. Společnost se bude na vydání publikace finančně podílet. Členové společnosti se budou podílet na propagaci muzea, jeho expozic a výstav, zejména v USA prostřednictvím osobních kontaktů a krajanského tisku. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem svým členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, akvizicemi do sbírek muzea, finančně a jinak – podíleli na činnosti společnosti. Samozřejmě děkuje členům za aktivity i mimo rámec společnosti. Děkuje i obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska. Výbor MVS se obrací na své členy s pobídkou ke spolupráci, k účasti na vytváření programové nabídky společnosti a muzea, na propagaci edičních titulů, zejména časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drahomír Strnadel, předseda MVS (Výroční zpráva 2016 pro XXV. řádnou valnou hromadu MVS v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 28. dubna 2017