Výroční zprávy

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z. s. za rok 2018

Organizace

K 31. 12. 2018 měla MaVS 42 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.
Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář (od 3. 11. 2016 Ing. Marcela Vodičková), Soňa Bunčková (do 30. 6. 2019).
Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda (do 6. ledna 2019) a Mgr. Jiří Novotný.
XXVI. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 27. 4. 2018, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka paní Marcela Vodičková.
MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka a Drahomír Strnadel.
Společnost má svou webovou stránku na adrese https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová, které děkujeme za doplňování informací a fotografií z činnosti společnosti.

Členství

Ke konci roku 2018 zaniklo individuální členství na základě platných stanov společnosti Mgr. Stanislavu Hrabovskému.

Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Pec se nam běli, kolači neni“. Koncert se konal v neděli 7. ledna 2018 v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkovala Kotkova muzika z Frýdlantu n. O. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 9.000,-Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Cenu sv. Martina za rok 2018, kterou každoročně uděluje město Frenštát pod Radhoštěm významným osobnostem kulturního života, obdržel pan Rudolf Jarnot, dlouholetý člen společnosti, kterého jsme na toto ocenění navrhli.
Společnost nechala v roce 2018 na své náklady zrenovovat náhrobek učitele a zakladatele frenštátského muzea Jiřího Felixe na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celková cena oprav byla 7.800,- Kč.
Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Písemně jsme požádali město Frenštát, který prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.
Společnost nadále úzce spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílí na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracujeme s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.
Na činnost společnosti v roce 2018 finančně přispěly okolní obce: Trojanovice, Bordovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a ASOMPO Životice u Nového Jičína, a.s.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání XXXV. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu p. R. Společnost zajistila distribuci Hlasů členům společnosti a obcím v regionu.

Činnost Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2019

Členství

Dne 6. ledna 2019 zemřel ve věku nedožitých 95. let dlouholetý člen společnosti Miloš Šimurda, akademický malíř. Ve společnosti zastával funkci člena revizní komise.
Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: pětašedesátiny paní Marcely Vodičkové, sedmdesátiny pana Pavla Vojtka, pětasedmdesátiny manželů Evy a Ivana Blažkových, osmdesátiny pana Jiřího Klučky, pětaosmdesátiny pana Rudolfa Jarnota a devadesátiny pana Petra Helbicha.

Organizační činnost

Výbor společnosti připravila konání XXVII. valné hromady na 26. dubna 2019. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní webové stránky společnosti o aktuální údaje a fotografie. Do revizní komise společnosti bude zvolen nový člen.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala v sobotu 5. ledna 2019 tradiční tříkrálový koncert s názvem „Pastýři vstávejte“ v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě p. R. Účinkoval Chrámový sbor ze Štramberku a kvartet Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.350,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Společnost navrhne a projedná návrh k udělení ceny sv. Martina za rok 2019 významné osobnosti, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.
Společnost bude sledovat a reagovat na další vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.
Společnost připraví a finančně zajistí další údržbu a květinovou výsadbu na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Členové společnosti se budou podílet na spolupráci a propagaci frenštátského muzea, jeho expozic, výstav, přednášek a časopisu Hlasy muzea.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2019. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.
Člen společnosti Ing. Radomír Golas je autorem publikace připravované k vydání: „Frenštátsko v lidových písních a tancích“, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, která obsahuje popisy 180 lidových tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. V příloze vyjdou na CD rozhlasové nahrávky 67 zdejších lidových písní a současně i DVD zdejší ojedinělé Valašské vánoční pastýřské hry. Společnost se na vydání publikace finančně spolupodílí.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska, p.o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2018 pro XXVII. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 26. dubna 2019)

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z. s. za rok 2017

Organizace

K 31. 12. 2017 měla MaVS 42 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.
Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Soňa Bunčková – člen. Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný členové.
XXV. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 28. 4. 2017, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka Ing. Marcela Vodičková.
MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka, Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek.
Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová. Poděkování paní Malantové patří za novou grafickou podobu webu a doplnění informací a fotografií z činnosti MaVS.

Členství

Dne 13. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 88. let dlouholetý člen společnosti dr. Libor Knězek. Vzpomínky na něj byly uveřejněny mj. v časopise Hlasy 1-4/2017.

Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Od Ondřeje po tři krále“. Koncert se konal v sobotu 7. ledna 2017 v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkoval Valašský soubor písní a tanců z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.271,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.
Cenu sv. Martina za rok 2017, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdrželi folkloristé Vojtěch Stříž a Petr Michna, kterého jsme na toto ocenění navrhli.
Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Na základě usnesení valné hromady proto písemně požádala město Frenštát, aby prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dne 27. července 2017 bylo společnosti sděleno vyjádření k této záležitosti.
Společnost nadále úzce spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě p. R. při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a programů a také se podílí na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracuje s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.
Na činnost společnosti vloni finančně přispěly okolní obce: Trojanovice, Bordovice, Veřovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a akciová společnost ASOMPO Životice u N. Jičína.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání XXXIV. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu pod Radhoštěm. Společnost zajistila distribuci Hlasů členům společnosti a obcím v okolí.

Činnost Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2018

Členství

Výbor MaVS dne 20. 3. 2018 projednal a schválil nového člena Společnosti pana Ing. Petra Kaloče z Frenštátu. Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: pětašedesátiny paní Petry Šmajstrlové a Miluše Malantové a pětasedmdesátiny paní Jaroslavy Hyklové a pana Jana Jelínka.

Organizační činnost

Výbor společnosti připravila konání XXVI. valné hromady na 27. dubna 2018. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní webové stránky společnosti o aktuální údaje a fotografie.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala v neděli 7. ledna 2018 tradiční tříkrálový koncert s názvem“ Pec se nam běli, kolači něni“ v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě p. R. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.
Společnost projedná a navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2018, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.
Společnost bude sledovat a reagovat na další vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.
Společnost připraví a finančně zajistí renovaci náhrobku na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na frenštátském hřbitově.
Členové společnosti se budou podílet na spolupráci a propagaci frenštátského muzea, jeho expozic, výstav, přednášek a časopisu Hlasy muzea.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2018. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.
Člen Ing. Radomír Golas připravil k vydání publikaci Frenštátsko v lidových písních a tancích, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, která obsahuje popisy 180 lidových tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. a v příloze na CD rozhlasové nahrávky 67 zdejších lidových písní a současně i DVD zdejší ojedinělé Valašské vánoční pastýřské hry. Společnost se bude na vydání publikace finančně podílet.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2017 pro XXVI. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 27. dubna 2018)

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s. za rok 2016

Organizace

K 31. 12. 2016 měla MVS 43 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Soňa Bunčková – člen. Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný členové.

XXIV. řádná valná hromada MVS se uskutečnila 15. 4. 2016, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodář pan Mgr. Vít Strašil. Koncem roku 2016 výbor MVS vyhověl žádosti Mgr. Víta Strašila o odstoupení z  funkce hospodáře a člena výboru ze zdravotních důvodů. Za jeho dlouholetou a nezištnou práci pro společnost mu patří poděkování a uznání. Ke dni listopadu 2016 byla jmenována novou hospodářkou společnosti paní Ing. Marcela Vodičková, která byla zároveň zvolena členkou výboru. K tomuto dni došlo také k předání účetní a pokladní agendy.

MVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti  – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka, PhDr. Libor Knězek, CSc., Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena členka výboru paní Miluše Malantová.

Členství

Dne 9. 12. 2016 zemřela ve věku 85 let paní Sylva Jarošová, dlouholetá členka společnosti od roku 1995. Od mládí byla nadšenou skautkou, řadu let pak učila na základních školách. Byla také aktivní členkou Konfederace politických vězňů a Červeného kříže. V roce 2013 těžce onemocněla, ale až do konce života si udržela bystrou mysl, životní moudrost a nezahořklý pohled na svět. O nové členství požádala paní Mgr. Jana Koudelová, pracovnice NPÚ v Ostravě. Za členku byla přijata na valné hromadě 15. 4. 2016.

Společenské a odborné aktivity

MVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů. Koncert se konal v sobotu 9. ledna 2016 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. Účinkovaly soubory Ondřejníček z Kunčic p. O. a Valášek z Kozlovic. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 7.174,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Cenu sv. Martina za rok 2016, kterou každoročně uděluje město Frenštát významným osobnostem kulturního života, obdržel pan Dalibor Norský a MUDr. Josef Šimíček, člen společnosti, kterého jsme na toto ocenění navrhli.

Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Na základě usnesení valné hromady proto písemně požádala město Frenštát, aby prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svou prací – manželé Radek a Vlasta Golasovi (folklorní činnost), Libor Knězek (literární a publikační činnost), Rudolf Jarnot (výstavní činnost), Jiří Klučka (publikační činnost), Eva Blažková (kronikářská a publikační činnost), Alena Figarová (muzejní a výstavní činnost), Petra Šmajstrlová (kulturní činnost), Eva Strnadlová (publikační a badatelská činnost), Drahomír Strnadel (přednášková a badatelská činnost), Miluše Malantová (kronikářská činnost), Soňa Bunčková (folklorní činnost), Marie Sedláčková (botanická činnost), Pavel Strnadel a Miloš Šimurda (výtvarná činnost), Ivana Návratová (kulturní a publikační činnost), Josef Šimíček (badatelská a publikační činnost).

Společnost úzce spolupracuje s muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm, s osobami a institucemi. Dále spolupracuje s krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Na činnost společnosti vloni finančně přispěly okolní obce Trojanovice, Bordovice, Veřovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a akciová společnost ASOMPO Životice u Nového Jičína.

Ediční činnost

Společnost finančně podpořila částkou 5 tisíc Kč vydání knihy K trojanovským horám, kterou vydala Matice radhošťská v roce 2016. MVS se podílela na přípravě a vydání  XXXIII. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu pod Radhoštěm. Společnost zajišťovala distribuci Hlasů jednotlivým odběratelům poštou a bezplatné výtisky pro okolní obce.

 

Návrh činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2017

Organizační činnost

V roce 2017 si společnost připomíná 25. výročí od svého založení. Za dobu své existence vydala bezmála téměř 30 publikací a obnovila znovuvydávání periodika Hlasy. O tuto bohatou ediční činnost se zasloužil zejména pan Jiří Klučka.

 • Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1992 – 2006.
 • Drahomír Strnadel, Tam za mořem je Amerika, 1992, česky a anglicky
 • Jiří Klučka: Albín Polášek – Strůjce svého osudu, 1994, 1. vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 1994, česky a anglicky
 • František Horečka: Kouzelná píšťalka, 1994
 • Jan M. Tomeš: Z deníků Antonína Strnadla, 1995
 • Josef Strnadel: Koleda je ve vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce, 1996
 • Jan M. Tomeš: Tváře – Z deníků Antonína Strnadla II., 1998
 • Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor: Humor a psychoanalýza, 1998, česky a německy
 • Helena Lisická, Staré zpěvy, 1998
 • Adresát Josef Kalus, 1998
 • Libor Knězek: Krajina černá lesem, 1998
 • František Palacký: Vlastní životopis, 1998
 • Oldřich Šuleř: Valašský poslanec TGM, 1999
 • Jan Drozd: Pátá dimenze, 1999
 • Libor Knězek: Shledání s krajem, 1999
 • Lída Matusiaková: Můj otec Gustav Přístupa, 1999
 • Jan Baleka: Adolf Zábranský – knižní ilustrace, 1999
 • Radomír Golas: Valašské koledy z Frenštátska, 1999
 • Ludvík Baran: Fotograf Rudolf Janda – Básník krajiny a lesa, 2000
 • Petr Helbich: Chvály – úvahy a fotografie, 2000
 • Oldřich Šuleř: Důvěrné dialogy, 2000
 • Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm, 2000
 • Jiří Klučka: Albín Polášek, Strůjce svého osudu, 2001, 2. doplněné vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 2001, česky a angl.
 • Jaroslav Seifert: S láskou pozdravuji kraj váš milý, 2001
 • Petr Holý: Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš, 2001
 • Ludvík Baran: Neviditelné chodníčky, 2001

Společnost dále iniciovala každoroční udělování ceny sv. Martina, podílela se významnou měrou na budování expozic Muzea ve Frenštátě p. R., každoročně pořádá tříkrálové koncerty a spolupodílí se na kulturním životě města i regionu.

Výbor společnosti připraví XXV. valnou hromadu na 28. dubna 2017. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě, zejména o mailové kontakty.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: padesátiny pana Davida Strnadla, sedmdesátiny pana Víta Strašila a pětasedmdesátiny paní Jany Staníkové a Evy Strnadlové.

Dne 13. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 88. let dlouholetý člen společnosti PhDr. Libor Knězek. PhDr. Knězek byl významný literární historik, kritik a publicista. Studoval literární vědu a estetiku na UK v Praze. Později pracoval v Bratislavě v oblasti literárního muzejnictví, spolupracoval s Literárněvědním ústavem SAV a působil ve Svazu slovenských spisovatelů. Byl spoluautorem asi 150 publikací, sestavil Encyklopédiu svetových literárnych diel, rodnému kraji věnoval čtení o Bohumíru Četynovi Krajina černá lesem a o Josefu Strnadlovi Shledání s krajem, s J. Nečasem vydal Malý literární místopis Československa. Připravil knihu o své matce Marii Knězkové – Parmové Život v práci i tužbách a řadu dalších regionálních publikací. Byl držitelem ceny sv. Martina za rok 1998.

Vzpomeňme zároveň na další zemřelé členy společnosti: Milan Bayer, Jan Boháč, Václav Hyvnar, Vlastislav Holub, Rudolf Janda, Milan Knězek, Bohuslav Kubala, Zdeněk Kostelník, Ctirad Návrat, Pavel Ševčík, Eduard Vojtek, Oldřich Tabášek, Antonín Vaverka, Evženie Zbavitelová – Víchová.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala dne 7. ledna 2017 další tradiční tříkrálový koncert s názvem „Od Ondřeje po tři krále“ v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkoval Valašský soubor písní a tanců z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.271,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.

Společnost projedná a navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2017, kterou každoročně uděluje Město Frenštát za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody. Společnost bude sledovat a reagovat na vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Ediční činnost

MVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2017. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“. Člen společnosti Ing. Radomír Golas připravil k vydání sbírku tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. Sbírka obsahuje asi 180 tanců a variant. Společnost se bude na vydání publikace finančně podílet. Členové společnosti se budou podílet na propagaci muzea, jeho expozic a výstav, zejména v USA prostřednictvím osobních kontaktů a krajanského tisku. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem svým členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, akvizicemi do sbírek muzea, finančně a jinak – podíleli na činnosti společnosti. Samozřejmě děkuje členům za aktivity i mimo rámec společnosti. Děkuje i obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska. Výbor MVS se obrací na své členy s pobídkou ke spolupráci, k účasti na vytváření programové nabídky společnosti a muzea, na propagaci edičních titulů, zejména časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drahomír Strnadel, předseda MVS (Výroční zpráva 2016 pro XXV. řádnou valnou hromadu MVS v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 28. dubna 2017