Výroční zprávy

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm za rok 2022

Organizace

XXX. řádná valná hromada Společnosti se uskutečnila 29. dubna 2022.

Výbor pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Ing. Marcela Vodičková – hospodářka a Mgr. Martin Trubač.

Revizní komise pracovala ve složení: Ing. David Strnadel – předseda, Mgr. Eva Blažková, Mgr. Jiří Novotný. Schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka paní Marcela Vodičková.

Společnost se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – Alena Figarová, editorka, Jiří Klučka, Drahomír Strnadel, Marie Sedláčková a Martin Trubač.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová.

 Členství

K 31. 12. 2022 měla Společnost 33 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Dle podmínek platných stanov zaniklo členství ve Společnosti Soně Bunčkové, Markétě Bednarzové a Josefu Šimíčkovi.

Společenské a odborné aktivity

1/ Cenu sv. Martina za rok 2022, kterou každoročně uděluje město Frenštát pod Radhoštěm významným osobnostem kulturního života, obdržel Ing. Pavel Orlík, kterého jsme na toto ocenění navrhli, a Jiří Jaromír Drozd (in memoriam).

2/ Společnost spolupracovala s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě a Spolkem českého dědictví státu Texas

3/ Na činnost společnosti v roce 2022 finančně přispěly okolní obce: Obec Kunčice p. O., Obec Kozlovice, Obec Bordovice, Obec Lichnov, Veřovice, Trojanovice, Tichá.

4/ Společnost zajišťovala údržbu a květinovou výsadbu u pomníku učitele Jiřího Felixe na hřbitově ve Frenštátě.

5/ Společnost vznikla k podpoře muzea ve Frenštátě a byla jedním z partnerů při vzniku znovuotevřeného muzea v budově bývalé chlapecké školy v roce 2007 v rámci projektu EU a MSK. Se znepokojením proto sleduje snahy zřizovatele muzea o možných změnách v jeho činnosti v rámci úsporných opatření, ke kterým již částečně došlo (omezení otevírací doby a počtu zaměstnanců). Kulturní ztrátu, která by tím vznikla, by šlo jen stěží napravit. Na základě loňského usnesení valné hromady, bylo proto jménem společnosti jednáno se zřizovateli muzea MSK (odbor kultury), Městem Frenštát (starosta a místostarosta) a Muzeem Novojičínska (ředitel). Dne 29. března 2023 navštívilo muzeum na pozvání výboru Společnosti vedení města Frenštátu (15 zastupitelů včetně místostarosty). Byli seznámeni s fungováním instituce a prohlédli si prostory muzea. Následně proběhlo společné jednání zástupců města a ředitele MNJ.

Muzeum ke své odborné a prezentační činnosti potřebuje využívat své veškeré prostory v budově, jak bylo naprojektováno při obnově a rekonstrukci muzea. Jako správce sbírek je také povinno dle platného muzejního zákona zajistit ochranu a bezpečnost rozsáhlých sbírek. Jakýkoli zásah do fungování muzea se projeví porušením těchto povinností, omezením odborné činnosti, snížením počtu edukačních programů, které navštěvují tisíce žáků z Frenštátu i širokého okolí, což společně s omezenou otevírací dobou sníží návštěvnost muzea. Podporujeme také setrvání muzea u stávajícího zřizovatele MSK, tak jak je tomu v mnohých i větších městech, kde je zřizovatelem muzea kraj nebo stát (Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Rožnov a další).

Apelujeme proto na město Frenštát, aby dále aktivně jednalo v této věci s nejvyššími představiteli MSK. Na základě uzavřené platné smlouvy mezi městem Frenštát a zřizovatelem muzea MSK by mělo město trvat na stávajícím provozu muzea včetně všech muzejních aktivit minimálně do roku 2028. Smlouva vznikla při darování městského pozemku a budovy muzea MSK pod podmínkou, že zde od roku 2008 zřizovatel muzea mj. zachová pravidelný muzejní provoz po dobu 20 let na ploše minimálně 440 m2.

Ediční činnost

Společnost spolupracovala při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 39. ročníku, čtyřčísla vydaného v listopadu 2022. Spolupráce byla prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

 

Plán činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2023

Organizace

Výbor společnosti připravil konání XXXI. valné hromady na 5. května 2023. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti, včetně vedení datové schránky.

Členství

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů:

Jaroslava Hyklová              80 let

Jan Jelínek                           80 let

Miluše Malantová             70 let

Petra Šmajstrlová             70 let

Společenské a odborné aktivity

1/ Společnost uspořádala v sobotu 7. ledna 2023 tradiční tříkrálový koncert s názvem „Andělové, Boží to poslové“ v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. Účinkoval Chrámový sbor a herci Divadla Pod věží ze Štramberku a cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Dobrovolný finanční příspěvek byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

2/ Společnost projedná návrh k udělení ceny sv. Martina za rok 2023 osobnosti, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.

3/ Společnost se zasadila o obnovu pamětní desky Karla Kálala, která byla v minulosti umístěna na budově bývalé chlapecké školy, dnes muzea. Významný český spisovatel a učitel Karel Kálal (1860-1930) zde působil v letech 1885-1904 jako odborný učitel. Odhalení restaurované pamětní desky se uskutečnilo 26. ledna 2023. Deska je umístěna v atriu muzea vedle pamětní desky Jiřího Felixe, zakladatele muzea.

4/ Společnost bude nadále sledovat situaci Muzea ve Frenštátě a aktivně vystupovat na podporu jeho činnosti. Bude jednat zejména se svými kolektivními členy – městem Frenštát a Muzeem Novojičínska, a také se zřizovatelem muzea MSK. Cílem jednání je zachovat veškerou činnost a fungování frenštátského muzea, včetně znovuobnovení a personálního zajištění stávajícího omezeného provozu muzea.

 Ediční činnost

Společnost bude spolupracovat na vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, jubilejního 40. ročníku, s vydáním v listopadu 2023. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

 Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice, městu Frenštát pod Radhoštěm a Muzeu Novojičínska, p. o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS

(Výroční zpráva za rok 2022 pro XXXI. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm, konanou v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 5. května 2023).

 

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm za rok 2021

Organizace

XXIX. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 6. srpna 2021, na které proběhly volby členů výboru a revizní komise.

Výbor pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Ing. Marcela Vodičková – hospodářka a Mgr. Martin Trubač.

Revizní komise pracovala ve složení: Ing. David Strnadel – předseda, Mgr. Eva Blažková, Mgr. Jiří Novotný.

Schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka paní Marcela Vodičková. MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – Alena Figarová, editorka, Jiří Klučka, Drahomír Strnadel, Marie Sedláčková a Martin Trubač.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová, které děkujeme za doplňování informací a fotografií z činnosti společnosti.

Členství

K 31. 12. 2021 měla MaVS 37 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.

Společnost se rozloučila s dlouholetým členem společnosti panem Rudolfem JARNOTEM, který zemřel 11. listopadu 2021 ve věku 87 let.

Společenské a odborné aktivity

1/ Výbor společnosti v souvislosti s výjimečnou epidemiologickou situací v roce 2021 zrušil konání tradičního tříkrálového koncertu.

2/ Cenu sv. Martina za rok 2021, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdržela paní Mahulena PARMOVÁ, kterou jsme na toto ocenění navrhli.

3/ Společnost nadále úzce spolupracovala s Muzeem ve Frenštátě p. R. při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílela na badatelské a výzkumné činnosti. Společnost nadále se znepokojením sledovala snahy o jeho možném zrušení či změnách v jeho organizaci a činnosti. Kulturní ztrátu, která by tím vznikla, by šlo jen stěží napravit. Na základě loňského usnesení valné hromady, byly proto jménem společnosti zaslány dopisy zřizovateli muzea MSK (hejtman, náměstek pro kulturu), Městu Frenštát (starosta) a Muzeu Novojičínska (ředitel). Na tyto podněty písemně reagovali hejtman MSK a starosta města Frenštát. Proběhla také osobní jednání předsedy společnosti s dotčenými subjekty.

4/ Společnost spolupracovala s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti aktivně působili v kulturním životě města a regionu Frenštátska.

5/ Společnost zajišťovala údržbu a květinovou výsadbu na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm.

6/ Společnost poskytla finanční příspěvek ve výši 5.000, – Kč TJ Sokol Frenštát p. R. na opravu podlahy ve velké tělocvičně.

7/ Na činnost společnosti v roce 2021 finančně přispěly okolní obce: Obec Kunčice p. O. (1.000,-), Obec Kozlovice (1.500,-), Obec Bordovice (1.000,-), Obec Lichnov (1.000,-), Veřovice (1.000,-), Trojanovice (3.000, -), Tichá (2.000, -), Město Frenštát (10.000, -).

8/ Za umístění reklamní tabule firmy ASOMPO, a.s. MaVS obdržela 20.000, – Kč.

Ediční činnost

MaVS spolupracovala při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, XXIX. ročníku, čtyřčísla vydaného v listopadu 2021. Spolupráce byla prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“. 

 

Plán činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2022

 Organizace

V letošním roce si společnost připomíná významné 30. výročí od svého založení. V roce 1992 byla Muzejní a vlastivědná společnost založena jako občanské sdružení, zejména díky činorodé aktivitě tehdejšího vedoucího frenštátského muzea pana Jiřího Klučky a dalších zakládajících členů – Oldřich Tabášek, Vít Strašil, Eva Blažková a Drahomír Strnadel. Společnost iniciovala podněty směrem k městu Frenštát, které došly naplnění – např. Cena sv. Martina za tvůrčí přínos do kulturního života města, vyhlášení obecní vyhlášky o symbolech města, partnerský vztah města k Winter Parku na Floridě, sídla Muzea a galerie Albína Poláška a nadace. Společnost také naplnila dva své hlavní programové záměry – znovuobnovení vydávání vlastivědného časopisu Hlasy (1992), který vychází za finanční podpory města Frenštátu nepřetržitě dodnes a představuje významný pramen k dějinám Frenštátska. Dalším mimořádným počinem společnosti bylo vybudování a znovuotevření Muzea ve Frenštátě (2007). Na tomto projektu se společnost podílela organizační, odbornou i finanční pomocí a členové společnosti jsou také autory libret a katalogů stálých expozic muzea. Významná je také ediční činnost společnosti v počtu několika desítek titulů.

Jubilejní XXX. řádná valná hromadu se bude konat 29. dubna 2022. Podle potřeby se budou konat schůze výboru. Společnost zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů:

55 let             David Strnadel

75 let             Vít Strašil

80 let            Jana Staníková

 Společenské a odborné aktivity

 1/ Výbor z důvodu výjimečné epidemiologické situace na počátku roku 2022 zrušil konání tradičního tříkrálového koncertu.

2/ Společnost bude nadále sledovat situaci Muzea ve Frenštátě a aktivně vystupovat na podporu jeho činnosti. Bude jednat zejména se svými kolektivními členy – městem Frenštát a Muzeem Novojičínska, a také se zřizovatelem muzea MSK.  Cílem jednání je zachovat veškerou činnost a fungování frenštátského muzea, které zajišťuje odbornou péči o sbírky, přijímá nové předměty do sbírek, shromažďuje doklady o vývoji místní historie a společenského života, odborně zkoumá dosud nezpracovaná témata, poskytuje konzultace a rešerše laickým badatelům a veřejnosti a pořádá edukační programy pro školy a širokou veřejnost. Muzeum ke své odborné a prezentační činnosti potřebuje využívat své veškeré prostory v budově, jak bylo naprojektováno při obnově a rekonstrukci muzea. Jako správce sbírek je také povinno dle platného muzejního zákona č. 122/2000 Sb. zajistit ochranu a bezpečnost rozsáhlých sbírek umístěných v budově muzea. Jakýkoli zásah do fungování muzea se projeví porušením těchto povinností, omezením odborné činnosti, nemožností prezentovat krátkodobé výstavy, snížením edukačních programů, které navštěvují tisíce žáků z Frenštátu i širokého okolí, což v důsledku sníží návštěvnost muzea. Podporujeme také setrvání muzea u stávajícího zřizovatele MSK, tak jak je tomu v mnohých i větších městech, kde je zřizovatelem muzea kraj nebo stát (Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Rožnov a další).

3/ Společnost bude prostřednictvím svých členů spolupracovat na realizaci muzejní výstavy Historie základního školství ve Frenštátě. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. června v 17 hodin v Muzeu ve Frenštátě. V průběhu této výstavy, která potrvá až do února 2023, se společnost zasadí o obnovu pamětní desky Karla Kálala, která byla v minulosti umístěna na budově bývalé chlapecké školy, dnes muzea. Významný český spisovatel a učitel Karel Kálal (1860-1930), působil v letech 1885–1904 jako odborný učitel na chlapecké měšťanské škole ve Frenštátě. Společnost společně s muzeem zajistí a finančně podpoří odbornou konzervaci pamětní desky Karla Kálala a její znovuodhalení v atriu muzea vedle pamětní desky Jiřího Felixe, zakladatele muzea.

4/ Výbor společnosti navrhne osobnost na udělení ceny města sv. Martina za rok 2022 a předloží v písemné podobě městu Frenštát.

 Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat na vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, jubilejního XXX. ročníku, s vydáním v listopadu 2022. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska, p.o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS

(Výroční zpráva za rok 2021 pro XXX. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm, konanou v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 29. dubna 2022)

 

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm za rok 2020

 Organizace

K 31. 12. 2020 měla MaVS 37 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.

Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Ing. Marcela Vodičková, Soňa Bunčková (do 30. 6. 2019).

Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda (do 6. ledna 2019), Mgr. Eva Blažková (od 26. dubna 2019) a Mgr. Jiří Novotný.

Výbor společnosti v souvislosti s výjimečnou epidemiologickou situací v roce 2020 odložil a posléze zrušil konání XXVIII. valné hromady. Podle potřeby se konaly pouze schůze výboru. Zajištěna byla administrace, distribuce, účetní hospodářství a ekonomické zázemí pro činnost společnosti.

V roce 2020 se společnost spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti  – RNDr. Marie Sedláčková, Mgr. Alena Figarová, Jiří Klučka a Drahomír Strnadel.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová, které děkujeme za doplňování informací a fotografií z činnosti společnosti.

Členství

Společnost se rozloučila s dlouholetými členy společnosti: Zdeněk Dobiáš, zemřel 10. 10. 2020, Eva Strnadlová, zemřela 12. 11. 2020

Novým členem společnosti se stal Mgr. Martin Trubač.

 Společenské a odborné aktivity

Výbor společnosti v souvislosti s výjimečnou epidemiologickou situací v roce 2020 zrušil konání tradičního tříkrálového koncertu. Současně se také v tomto roce nekonalo udělení ceny města sv. Martina za rok 2020.

Společnost dále sledovala vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách a prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporuje další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Společnost zajišťovala údržbu a květinovou výsadbu na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Společnost navrhla zařazení osobnosti, akad. sochaře Albína Poláška do emise známkové tvorby na rok 2022. Bohužel návrh nebyl přijat.

Společnost nadále úzce spolupracovala s Muzeem ve Frenštátě p. R. při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílela na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracujeme s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.

Na činnost společnosti v roce 2020 finančně přispěly okolní obce: Bordovice, Kunčice p. O., Tichá, Veřovice.

Ediční činnost

MaVS spolupracovala při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, XXXVIII. ročníku, čtyřčísla vydaného v listopadu 2020. Spolupráce byla prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

Společnost finančně podpořila vydání publikace Radomíra Golase Frenštátsko v lidových písních a tancích. 

Společnost finančně podpořila vydání publikace Žáci Antonína Strnadla vzpomínají. Sborník k 110. výročí narození akademického malíře prof. Antonína Strnadla vydala Obec Trojanovice.

Společnost finančně podpořila vydání brožury 130 let Sokola ve Frenštátě p. R., který vydala TJ Sokol Frenštát.

Plán činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2021

 Organizace

Výbor společnosti v souvislosti s výjimečnou epidemiologickou situací v roce 2021 zrušil konání tradičního tříkrálového koncertu. Výbor společnosti připraví XXIX. valnou hromadu na 6. srpna 2021, na které dle stanov proběhne volba členů výboru a revizní komise. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: 65 let – Petr Kaloč. 70 let –      Zdeněk Krkoška, 70 let – Pavel Strnadel. 80 let – Drahomír Strnadel. 95 let – Mahulena Parmová.

Společenské a odborné aktivity

V letošním roce si připomínáme významné 70. výročí od vzniku Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Za tuto dobu si získalo své místo jak v místní komunitě, tak v povědomí široké veřejnosti. Stálými expozicemi v nové budově muzea z roku 2007 financovanými z projektu EU a MSK ve výši 30 mil. Kč přibližuje historii, přírodu i kulturu zdejšího kraje. Muzeum svojí sbírkotvornou, odbornou a výstavní činností představuje významnou kulturní instituci v místě, poskytuje odborné konzultace a služby pro badatele, pořádá přednášky a besedy, zapojuje se do řady projektů (např. dokumentární film Po stopách) a spolupracuje s místními složkami. Muzejní edukační programy navštěvuje ročně kolem 3000 žáků z místních škol i z okolí. Po dobu téměř čtyřiceti let nepřetržitě vydává Hlasy muzea, jako jediné vlastivědné periodikum v regionu Frenštátska, spoluorganizuje tradiční tříkrálové koncerty, udělování ceny města sv. Martina ad.

Společnost, která úzce spolupracuje s muzeem od doby svého založení v roce 1992, proto se znepokojením sleduje snahy o jeho možném zrušení či změnách v jeho organizaci a činnosti. Kulturní ztrátu, která by tím vznikla, by šlo jen stěží napravit. Otevřeně vyjadřujeme svůj nesouhlas a jsme připraveni podniknout veškeré kroky k podpoře jeho dosavadní činnosti. Toto stanovisko společnosti proto písemně sdělíme zřizovateli muzea MSK, Městu Frenštát a Muzeu Novojičínska s tím, aby případné zásahy do fungování muzea dobře uvážili.

Výbor společnosti navrhne osobnost na udělení ceny města sv. Martina za rok 2021.

Společnost finančně podpoří pomoc běžencům z Náhorního Karabachu, kteří se uchýlili do Arménie, a jihomoravské obce zpustošené tornádem.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat na vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, XXXVIII. ročníku, s vydáním v listopadu 2021. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska, p. o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2020 pro XXIX. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 6. srpna 1921)

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát pod Radhoštěm za rok 2019

Organizace

K 31. 12. 2019 měla MaVS 38 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Ing. Marcela Vodičková, Soňa Bunčková (do 30. 6. 2019).

Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda (do 6. ledna 2019), Mgr. Eva Blažková (od 26. dubna 2019) a Mgr. Jiří Novotný.

XXVII. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 26. 4. 2019, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka paní Marcela Vodičková.

MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti  – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka a Drahomír Strnadel.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová, které děkujeme za doplňování informací a fotografií z činnosti společnosti.

Členství

Ke konci roku 2019 zaniklo individuální členství na základě platných stanov společnosti Pavle Jarošové, z důvodu úmrtí Miloši Šimurdovi a Daně Kučerové.

 Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „ „Pastýři vstávejte“ v sobotu 5. ledna 2019 v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě p. R. Účinkoval Chrámový sbor ze Štramberku a kvartet Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.350,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.

Cenu sv. Martina za rok 2019, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdržel pan prof. Ing. Jan Fuxa, kterého jsme na toto ocenění navrhli.

Společnost pokračovala v roce 2019 v péči o náhrobek učitele a zakladatele frenštátského muzea Jiřího Felixe na hřbitově ve Frenštátě p. R.

Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách.

Společnost nadále úzce spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě p. R. při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílí na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracujeme s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.

Na činnost společnosti v roce 2019 finančně přispěly okolní obce: Bordovice, Lichnov, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá, Veřovice.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání  XXXVI. ročníku časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu p. R. Společnost zajistila distribuci Hlasů členům společnosti a obcím v regionu.

Společnost finančně podpořila vydání publikace Malá galerie význačných osobností houslové a violové hry autora Zdeňka Dobiáše, člena společnosti.

Společnost také finančně podpoří vydání publikace R. Golase Frenštátsko v lidových písních a tancích, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, která obsahuje popisy 180 lidových tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. V příloze CD rozhlasové nahrávky 67 zdejších lidových písní a současně i DVD zdejší ojedinělé Valašské vánoční pastýřské hry.

Plán činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2020

 Organizační činnost

Výbor společnosti v souvislosti s výjimečnou epidemiologickou situací v roce 2020 odložil a posléze zrušil konání XXVII. valné hromady. Podle potřeby se budou konat pouze schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní webové stránky společnosti o aktuální údaje a fotografie.

Členství

Společnost se rozloučila s dlouholetými členy společnosti: Miloš Šimurda, zemřel 6. 1. 2019. Dana Kučerová, zemřela 10. 10. 2019. Zdeněk Dobiáš, zemřel 10. 10. 2020. Eva Strnadlová, zemřela 12. 11. 2020.

Společnost si připomíná významná výročí svých členů:  60 let – Ivana Návratová. 70 let – Vladimír Vodička. 80 let – Vlasta Golasová, Marie Sedláčková, Josef Šimíček, Jiří Zátopek. 85 let – Radomír Golas.

Společenské a odborné aktivity

Společnost plánuje uspořádat v lednu 2020 další tradiční tříkrálový koncert. Dobrovolný finanční příspěvek věnuje na charitativní účely.

Společnost navrhne a projedná návrh k udělení ceny sv. Martina za rok 2020 významné osobnosti, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.

Společnost bude sledovat a reagovat na další vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Společnost připraví a finančně zajistí další údržbu a květinovou výsadbu na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na hřbitově ve Frenštátě p. R.

Společnost finančně podpoří pomoc běžencům z Náhorního Karabachu, kteří se uchýlili do Arménie.

Společnost navrhne zařazení osobnosti, akad. sochaře Albína Poláška do emise známkové tvorby na rok 2022.

Členové společnosti se budou podílet na spolupráci a propagaci frenštátského muzea, jeho expozic, výstav, přednášek a časopisu Hlasy muzea.

 Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, XXXVII. ročníku, čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2020. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.

Společnost finančně podpoří vydání publikace Žáci Antonína Strnadla vzpomínají. Sborník k 110. výročí narození akademického malíře prof. Antonína Strnadla vydá v roce 2020 Obec Trojanovice.

Společnost finančně podpoří vydání brožury 130 let Sokola ve Frenštátě p. R., který vydá TJ Sokol Frenštát v roce 2020.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska, p. o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2019 pro XXVIII. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 6. srpna 2021)

 

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2018

 Organizace

K 31. 12. 2018 měla MaVS 42 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.
Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář (od 3. 11. 2016 Ing. Marcela Vodičková), Soňa Bunčková (do 30. 6. 2019).
Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda (do 6. ledna 2019) a Mgr. Jiří Novotný.
XXVI. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 27. 4. 2018, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka paní Marcela Vodičková.
MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka a Drahomír Strnadel.
Společnost má svou webovou stránku na adrese https://www.mvs-frenstat.info/. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová, které děkujeme za doplňování informací a fotografií z činnosti společnosti.

Členství

Ke konci roku 2018 zaniklo individuální členství na základě platných stanov společnosti Mgr. Stanislavu Hrabovskému.

Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Pec se nam běli, kolači neni“. Koncert se konal v neděli 7. ledna 2018 v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkovala Kotkova muzika z Frýdlantu n. O. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 9.000,-Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Cenu sv. Martina za rok 2018, kterou každoročně uděluje město Frenštát pod Radhoštěm významným osobnostem kulturního života, obdržel pan Rudolf Jarnot, dlouholetý člen společnosti, kterého jsme na toto ocenění navrhli.
Společnost nechala v roce 2018 na své náklady zrenovovat náhrobek učitele a zakladatele frenštátského muzea Jiřího Felixe na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celková cena oprav byla 7.800,- Kč.
Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Písemně jsme požádali město Frenštát, který prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.
Společnost nadále úzce spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílí na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracujeme s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.
Na činnost společnosti v roce 2018 finančně přispěly okolní obce: Trojanovice, Bordovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a ASOMPO Životice u Nového Jičína, a.s.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání XXXV. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu p. R. Společnost zajistila distribuci Hlasů členům společnosti a obcím v regionu.

Činnost Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2019

Členství

Dne 6. ledna 2019 zemřel ve věku nedožitých 95. let dlouholetý člen společnosti Miloš Šimurda, akademický malíř. Ve společnosti zastával funkci člena revizní komise.
Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: pětašedesátiny paní Marcely Vodičkové, sedmdesátiny pana Pavla Vojtka, pětasedmdesátiny manželů Evy a Ivana Blažkových, osmdesátiny pana Jiřího Klučky, pětaosmdesátiny pana Rudolfa Jarnota a devadesátiny pana Petra Helbicha.

Organizační činnost

Výbor společnosti připravila konání XXVII. valné hromady na 26. dubna 2019. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní webové stránky společnosti o aktuální údaje a fotografie. Do revizní komise společnosti bude zvolen nový člen.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala v sobotu 5. ledna 2019 tradiční tříkrálový koncert s názvem „Pastýři vstávejte“ v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě p. R. Účinkoval Chrámový sbor ze Štramberku a kvartet Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.350,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Společnost navrhne a projedná návrh k udělení ceny sv. Martina za rok 2019 významné osobnosti, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.
Společnost bude sledovat a reagovat na další vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.
Společnost připraví a finančně zajistí další údržbu a květinovou výsadbu na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Členové společnosti se budou podílet na spolupráci a propagaci frenštátského muzea, jeho expozic, výstav, přednášek a časopisu Hlasy muzea.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2019. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.
Člen společnosti Ing. Radomír Golas je autorem publikace připravované k vydání: „Frenštátsko v lidových písních a tancích“, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, která obsahuje popisy 180 lidových tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. V příloze vyjdou na CD rozhlasové nahrávky 67 zdejších lidových písní a současně i DVD zdejší ojedinělé Valašské vánoční pastýřské hry. Společnost se na vydání publikace finančně spolupodílí.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska, p.o.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2018 pro XXVII. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 26. dubna 2019)

 

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2017

Organizace

K 31. 12. 2017 měla MaVS 42 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA.
Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Soňa Bunčková – člen. Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný členové.
XXV. řádná valná hromada MaVS se uskutečnila 28. 4. 2017, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodářka Ing. Marcela Vodičková.
MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka, Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek.
Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena paní Miluše Malantová. Poděkování paní Malantové patří za novou grafickou podobu webu a doplnění informací a fotografií z činnosti MaVS.

Členství

Dne 13. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 88. let dlouholetý člen společnosti dr. Libor Knězek. Vzpomínky na něj byly uveřejněny mj. v časopise Hlasy 1-4/2017.

Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Od Ondřeje po tři krále“. Koncert se konal v sobotu 7. ledna 2017 v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkoval Valašský soubor písní a tanců z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.271,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.
Cenu sv. Martina za rok 2017, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdrželi folkloristé Vojtěch Stříž a Petr Michna, kterého jsme na toto ocenění navrhli.
Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Na základě usnesení valné hromady proto písemně požádala město Frenštát, aby prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dne 27. července 2017 bylo společnosti sděleno vyjádření k této záležitosti.
Společnost nadále úzce spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě p. R. při přípravě, zajišťování a sponzorování výstav a programů a také se podílí na badatelské a výzkumné činnosti. Dále spolupracuje s jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svými aktivitami.
Na činnost společnosti vloni finančně přispěly okolní obce: Trojanovice, Bordovice, Veřovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a akciová společnost ASOMPO Životice u N. Jičína.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání XXXIV. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu pod Radhoštěm. Společnost zajistila distribuci Hlasů členům společnosti a obcím v okolí.

Činnost Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2018

Členství

Výbor MaVS dne 20. 3. 2018 projednal a schválil nového člena Společnosti pana Ing. Petra Kaloče z Frenštátu. Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: pětašedesátiny paní Petry Šmajstrlové a Miluše Malantové a pětasedmdesátiny paní Jaroslavy Hyklové a pana Jana Jelínka.

Organizační činnost

Výbor společnosti připravila konání XXVI. valné hromady na 27. dubna 2018. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní webové stránky společnosti o aktuální údaje a fotografie.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala v neděli 7. ledna 2018 tradiční tříkrálový koncert s názvem“ Pec se nam běli, kolači něni“ v kostele sv. J. Křtitele ve Frenštátě p. R. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.
Společnost projedná a navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2018, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody.
Společnost bude sledovat a reagovat na další vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.
Společnost připraví a finančně zajistí renovaci náhrobku na místě posledního odpočinku učitele Jiřího Felixe, iniciátora muzejní a vlastivědné práce a zakladatele frenštátského muzea na frenštátském hřbitově.
Členové společnosti se budou podílet na spolupráci a propagaci frenštátského muzea, jeho expozic, výstav, přednášek a časopisu Hlasy muzea.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2018. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“.
Člen Ing. Radomír Golas připravil k vydání publikaci Frenštátsko v lidových písních a tancích, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, která obsahuje popisy 180 lidových tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. a v příloze na CD rozhlasové nahrávky 67 zdejších lidových písní a současně i DVD zdejší ojedinělé Valašské vánoční pastýřské hry. Společnost se bude na vydání publikace finančně podílet.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, finančně a jinak podíleli na činnosti společnosti. Děkuje obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS (Výroční zpráva za rok 2017 pro XXVI. řádnou valnou hromadu Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 27. dubna 2018)

Výroční zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2016

Organizace

K 31. 12. 2016 měla MVS 43 řádných členů (z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Výbor zvolený na mimořádné valné hromadě 21. ledna 2016 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Soňa Bunčková – člen. Revizní komise: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný členové.

XXIV. řádná valná hromada MVS se uskutečnila 15. 4. 2016, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodář pan Mgr. Vít Strašil. Koncem roku 2016 výbor MVS vyhověl žádosti Mgr. Víta Strašila o odstoupení z  funkce hospodáře a člena výboru ze zdravotních důvodů. Za jeho dlouholetou a nezištnou práci pro společnost mu patří poděkování a uznání. Ke dni listopadu 2016 byla jmenována novou hospodářkou společnosti paní Ing. Marcela Vodičková, která byla zároveň zvolena členkou výboru. K tomuto dni došlo také k předání účetní a pokladní agendy.

MVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V redakční radě časopisu jsou zastoupeni členové společnosti  – RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, Mgr. Eva Blažková, Jiří Klučka, PhDr. Libor Knězek, CSc., Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena členka výboru paní Miluše Malantová.

Členství

Dne 9. 12. 2016 zemřela ve věku 85 let paní Sylva Jarošová, dlouholetá členka společnosti od roku 1995. Od mládí byla nadšenou skautkou, řadu let pak učila na základních školách. Byla také aktivní členkou Konfederace politických vězňů a Červeného kříže. V roce 2013 těžce onemocněla, ale až do konce života si udržela bystrou mysl, životní moudrost a nezahořklý pohled na svět. O nové členství požádala paní Mgr. Jana Koudelová, pracovnice NPÚ v Ostravě. Za členku byla přijata na valné hromadě 15. 4. 2016.

Společenské a odborné aktivity

MVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů. Koncert se konal v sobotu 9. ledna 2016 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. Účinkovaly soubory Ondřejníček z Kunčic p. O. a Valášek z Kozlovic. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 7.174,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Cenu sv. Martina za rok 2016, kterou každoročně uděluje město Frenštát významným osobnostem kulturního života, obdržel pan Dalibor Norský a MUDr. Josef Šimíček, člen společnosti, kterého jsme na toto ocenění navrhli.

Společnost dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách. Na základě usnesení valné hromady proto písemně požádala město Frenštát, aby prostřednictvím výkonného orgánu památkové péče zahájil jednání ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svou prací – manželé Radek a Vlasta Golasovi (folklorní činnost), Libor Knězek (literární a publikační činnost), Rudolf Jarnot (výstavní činnost), Jiří Klučka (publikační činnost), Eva Blažková (kronikářská a publikační činnost), Alena Figarová (muzejní a výstavní činnost), Petra Šmajstrlová (kulturní činnost), Eva Strnadlová (publikační a badatelská činnost), Drahomír Strnadel (přednášková a badatelská činnost), Miluše Malantová (kronikářská činnost), Soňa Bunčková (folklorní činnost), Marie Sedláčková (botanická činnost), Pavel Strnadel a Miloš Šimurda (výtvarná činnost), Ivana Návratová (kulturní a publikační činnost), Josef Šimíček (badatelská a publikační činnost).

Společnost úzce spolupracuje s muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm, s osobami a institucemi. Dále spolupracuje s krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Na činnost společnosti vloni finančně přispěly okolní obce Trojanovice, Bordovice, Veřovice, Kunčice p. O., Kozlovice, Tichá a akciová společnost ASOMPO Životice u Nového Jičína.

Ediční činnost

Společnost finančně podpořila částkou 5 tisíc Kč vydání knihy K trojanovským horám, kterou vydala Matice radhošťská v roce 2016. MVS se podílela na přípravě a vydání  XXXIII. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Hlasy vydalo Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně s významným finančním přispěním města Frenštátu pod Radhoštěm. Společnost zajišťovala distribuci Hlasů jednotlivým odběratelům poštou a bezplatné výtisky pro okolní obce.

 

Návrh činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v roce 2017

Organizační činnost

V roce 2017 si společnost připomíná 25. výročí od svého založení. Za dobu své existence vydala bezmála téměř 30 publikací a obnovila znovuvydávání periodika Hlasy. O tuto bohatou ediční činnost se zasloužil zejména pan Jiří Klučka.

 • Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1992 – 2006.
 • Drahomír Strnadel, Tam za mořem je Amerika, 1992, česky a anglicky
 • Jiří Klučka: Albín Polášek – Strůjce svého osudu, 1994, 1. vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 1994, česky a anglicky
 • František Horečka: Kouzelná píšťalka, 1994
 • Jan M. Tomeš: Z deníků Antonína Strnadla, 1995
 • Josef Strnadel: Koleda je ve vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce, 1996
 • Jan M. Tomeš: Tváře – Z deníků Antonína Strnadla II., 1998
 • Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor: Humor a psychoanalýza, 1998, česky a německy
 • Helena Lisická, Staré zpěvy, 1998
 • Adresát Josef Kalus, 1998
 • Libor Knězek: Krajina černá lesem, 1998
 • František Palacký: Vlastní životopis, 1998
 • Oldřich Šuleř: Valašský poslanec TGM, 1999
 • Jan Drozd: Pátá dimenze, 1999
 • Libor Knězek: Shledání s krajem, 1999
 • Lída Matusiaková: Můj otec Gustav Přístupa, 1999
 • Jan Baleka: Adolf Zábranský – knižní ilustrace, 1999
 • Radomír Golas: Valašské koledy z Frenštátska, 1999
 • Ludvík Baran: Fotograf Rudolf Janda – Básník krajiny a lesa, 2000
 • Petr Helbich: Chvály – úvahy a fotografie, 2000
 • Oldřich Šuleř: Důvěrné dialogy, 2000
 • Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm, 2000
 • Jiří Klučka: Albín Polášek, Strůjce svého osudu, 2001, 2. doplněné vyd., česky a anglicky
 • Videokazeta – Strůjce svého osudu, 2001, česky a angl.
 • Jaroslav Seifert: S láskou pozdravuji kraj váš milý, 2001
 • Petr Holý: Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš, 2001
 • Ludvík Baran: Neviditelné chodníčky, 2001

Společnost dále iniciovala každoroční udělování ceny sv. Martina, podílela se významnou měrou na budování expozic Muzea ve Frenštátě p. R., každoročně pořádá tříkrálové koncerty a spolupodílí se na kulturním životě města i regionu.

Výbor společnosti připraví XXV. valnou hromadu na 28. dubna 2017. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě, zejména o mailové kontakty.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů: padesátiny pana Davida Strnadla, sedmdesátiny pana Víta Strašila a pětasedmdesátiny paní Jany Staníkové a Evy Strnadlové.

Dne 13. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 88. let dlouholetý člen společnosti PhDr. Libor Knězek. PhDr. Knězek byl významný literární historik, kritik a publicista. Studoval literární vědu a estetiku na UK v Praze. Později pracoval v Bratislavě v oblasti literárního muzejnictví, spolupracoval s Literárněvědním ústavem SAV a působil ve Svazu slovenských spisovatelů. Byl spoluautorem asi 150 publikací, sestavil Encyklopédiu svetových literárnych diel, rodnému kraji věnoval čtení o Bohumíru Četynovi Krajina černá lesem a o Josefu Strnadlovi Shledání s krajem, s J. Nečasem vydal Malý literární místopis Československa. Připravil knihu o své matce Marii Knězkové – Parmové Život v práci i tužbách a řadu dalších regionálních publikací. Byl držitelem ceny sv. Martina za rok 1998.

Vzpomeňme zároveň na další zemřelé členy společnosti: Milan Bayer, Jan Boháč, Václav Hyvnar, Vlastislav Holub, Rudolf Janda, Milan Knězek, Bohuslav Kubala, Zdeněk Kostelník, Ctirad Návrat, Pavel Ševčík, Eduard Vojtek, Oldřich Tabášek, Antonín Vaverka, Evženie Zbavitelová – Víchová.

Společenské a odborné aktivity

Společnost uspořádala dne 7. ledna 2017 další tradiční tříkrálový koncert s názvem „Od Ondřeje po tři krále“ v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkoval Valašský soubor písní a tanců z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolný finanční příspěvek ve výši 5.271,- Kč byl poskytnut Charitě ve Frenštátě p. R.

Společnost projedná a navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2017, kterou každoročně uděluje Město Frenštát za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody. Společnost bude sledovat a reagovat na vývoj situace ohledně stavu a ochrany objektu Nová Vlčina na Horečkách.

Ediční činnost

MVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2017. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“. Člen společnosti Ing. Radomír Golas připravil k vydání sbírku tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. Sbírka obsahuje asi 180 tanců a variant. Společnost se bude na vydání publikace finančně podílet. Členové společnosti se budou podílet na propagaci muzea, jeho expozic a výstav, zejména v USA prostřednictvím osobních kontaktů a krajanského tisku. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat další revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem svým členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, akvizicemi do sbírek muzea, finančně a jinak – podíleli na činnosti společnosti. Samozřejmě děkuje členům za aktivity i mimo rámec společnosti. Děkuje i obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska. Výbor MVS se obrací na své členy s pobídkou ke spolupráci, k účasti na vytváření programové nabídky společnosti a muzea, na propagaci edičních titulů, zejména časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drahomír Strnadel, předseda MVS (Výroční zpráva 2016 pro XXV. řádnou valnou hromadu MVS v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 28. dubna 2017