Stanovy

Stanovy Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z. s.

Článek I – Tradice
1.   Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm navazuje na tradici místního Národopisného odboru z roku 1893 a všech dalších vlastivědných aktivit.
Článek II – Jméno a sídlo
1.   a/   Spolek nese název Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z. s. (dále spolek).
b/ Sídlo spolku: Trojanovice čp. 157, 744 01 Frenštát p. R.
Spolek působí zejména v historicky a přirozeně vzniklé spádové oblasti Frenštátu pod Radhoštěm.
Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 Článek III – Cíle a prostředky
1. Cílem spolku je:
a/ Sdružování osob, které se věnují nebo chtějí věnovat dokumentační, sběratelské, badatelské a publikační činnosti v jednotlivých oborech společenských a přírodních věd v obvodu působnosti spolku.
b/ Napomáhat k vytváření dobrých krajanských vztahů mezi potomky vystěhovalců ze severovýchodní Moravy do Texasu a dalších zemí, zejména na konci minulého století, a domovem jejich předků.
2. Prostředky k dosažení cíle jsou zejména:
a/ Aktivní a iniciativní činnost členů spolku.
b/ Úzká spolupráce s Muzeem Novojičínska, p.o. a místně příslušným pracovištěm státního archivu.
c/ Vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti příležitostných tisků a knih s regionální a vlastivědnou tematikou.
d/   Zveřejňování a popularizace poznatků a výsledků badatelské práce, přednáškami, r rozpravami, výstavami, filmy, videoprogramy, případně dalšími způsoby.
Článek IV – Členství ve spolku
1.   a/   Členství je rozlišeno řádné, zahraniční a kolektivní.
b/ Řádným členem spolku se může stát bezúhonný občan českého státu, který je starší 18 let.
c/ Kolektivními členy se mohou stát právnické osoby a zejména obce z obvodu působení spolku.
b/ Zahraničními členy se mohou stát občané jiných států, zejména krajané.
2. Vznik členství
a/ Členy přijímá výbor spolku na základě jejich přihlášky a doporučení některého ze členů spolku.
3. Povaha členství
a/ Členství ve spolku je dobrovolné.
b/ Řádní a kolektivní členové platí stanovený členský příspěvek. Zahraniční členové takovou povinnost nemají.
4. Práva a povinnosti členů. Každý člen má právo:
a/ Účastnit se dění ve spolku.
b/ Volit a být volen do funkcí spolku. Kolektivní a zahraniční členové nemohou být voleni do výboru a orgánů spolku.
c/ Vyjadřovat se k činnosti spolku a navrhovat opatření k zlepšení.
d/ Účastnit se valných hromad. Zahraniční členové takovou povinnost nemají.
5. Každý člen má povinnost:
a/ Dodržovat stanovy a plnit usnesení valných hromad.
b/ Platit stanovený členský příspěvek.
c/ Zodpovědně zastávat přijaté funkce ve spolku.
d/ Ohlásit výboru spolku změnu jména a kontaktních údajů (adresa, mail, telefon).
6. Zánik členství
a/ Písemným sdělením člena, že ze spolku vystupuje.
b/ Důvodem ke zrušení členství je závažné porušení stanov. O zrušení členství rozhoduje valná hromada na návrh výboru nebo revizní komise.
c/ Členství automaticky zaniká, pokud člen po tři roky nezaplatil členský příspěvek.
d/ Členství zaniká úmrtím.
Článek V – Organizační členění
1. a/   Spolek má právní subjektivitu v souladu s obecně závaznými předpisy.
b/ Za spolek je navenek oprávněn jednat předseda, jako statutární zástupce, má podpisové právo a pověření k právním úkonům. K jednotlivým úkonům může kterémukoliv členovi výboru udělit zmocnění, formou písemné plné moci, v níž musí být určen rozsah zmocněncova oprávnění.
2. a/  Spolek je spravován nejméně tří až pětičlenným výborem, který je volen valnou hromadou na čtyři roky.
b/ Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud si právo rozhodnout nevyhradila valná hromada.
3. Valná hromada volí zpravidla tříčlennou revizní komisi na čtyři roky.
4. Spolek užívá vlastní znak a razítko.
Článek VI – Valná hromada
1. a/   Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou výbor svolává alespoň jednou ročně.
b/ Valná hromada musí být svolána nejméně 14 dnů před datem jejího konání a na pozvánce musí být uveden program jednání, ve výjimečných případech může být svolána i dříve.
2. Valná hromada zejména:
a/ Schvaluje zprávu výboru o činnosti a program činnosti.
b/ Schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření.
c/ Volí výbor a revizní komisi.
d/ Určuje výši členského příspěvku.
e/ Rozhoduje o změnách stanov spolku.
3. a/  Valná hromada je schopna usnášení za přítomnosti nejméně poloviny členů. Usnesení a změnu stanov přijímá prostou většinou přítomných. Účast zahraničních členů se do posouzení prezence nezapočítává.
Článek VII – Výbor
1. a/ Výbor zvolený na valné hromadě si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a hospodáře.
b/ Výbor zajišťuje činnost spolku a přípravu valných hromad.
c/ Výbor přijímá usnesení nadpoloviční většinou svých členů.
2. Předseda je oprávněný jednat jménem spolku.
3. Místopředseda nebo jednatel vede agendu a vyřizuje korespondenci, připravuje valné hromady a návrhy pro ně, pořizuje zápisy o jednáních výboru a valných hromad, vykonává usnesení výboru a vede evidenci členů.
4. Hospodář spravuje jmění spolku v celém rozsahu, přijímá hotovosti a platby, vyplácí výborem schválené a předsedou akceptované částky, vede účetnictví, daňovou agendu, placení členských příspěvků.
Článek VIII – Revizní komise
1. Členové revizní komise zvolení valnou hromadou volí ze svého středu předsedu, který její činnost řídí a pořizuje písemnosti.
2. a/  Členové revizní komise sledují, zda činnost spolku odpovídá stanovám, a nejméně jednou ročně kontrolují její hospodaření.
b/ Poznatky a zjištěné závady předkládají výboru k zjednání nápravy.
3. Na valné hromadě spolku přednáší komise své stanovisko ke zprávě o hospodaření a návrh na usnesení k činnosti a hospodaření výboru.
Článek IX – Publikační činnost
1. Publikační činnost vlastivědného charakteru řídí výborem jmenovaná redakční rada v souladu s cíli a posláním spolku.
Článek X – Hospodaření a majetek
1. Majetek spolku tvoří:
a/ Členské příspěvky.
b/ Dary a dotace.
c/ Výnosy z činnosti spolku.
2. Funkce ve spolku jsou čestné a práce pro spolek je bezplatná.
Článek XI – Zánik spolku
1. a/ Spolek může zaniknout rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů na valné hromadě (kromě členů zahraničních). Poslední valná hromada určí likvidátora spolku.
2. Při zániku spolku přechází písemnosti na SOkA Nový Jičín a majetek spolku na Muzeum Novojičínska, p. o.
Článek XII – Závěrečná ustanovení
1.   Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 21. 1. 2016.
2.   Kontaktní adresa Společnosti je: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Horní ul. 220, PSČ 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výbor je v případě potřeby oprávněn provést změnu.
3.   Společnost získala u Českého statistického úřadu identifikační číslo 452 14 930.
4.   Společnost má bankovní účet.
Drahomír Strnadel
statutární zástupce a předseda společnosti
Ve Frenštátě pod Radhoštěm 21. 1. 2016