Jednatelská zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2012

Jednatelská zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2012


Valná hromada MVS 20. dubna 2013 v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích. Foto Rudolf Jarnot.

Organizace

K 31. 12. 2012 měla MaVS 55 řádných členů, z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně a 10 členů zahraničních z USA.

Výbor zvolený na valné hromadě 17. 4. 2010 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Mgr. Soňa Bunčková, akademický malíř Vlastislav Holub a Miluše Malantová.Revizní komise zvolená na valné hromadě 17. 4. 2010 pracovala ve složení: Ing. David Strnadel – předseda, akademický malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný. XX. valná hromada MaVS se uskutečnila 12. 4. 2012, schůze výboru se konaly podle potřeby.

Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodář pan Mgr. Vít Strašil. MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. Redakční rada pracovala ve složení: RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D, Mgr. Eva Blažková, PhDr. Karel Chobot, Ivo Imrýšek, Jiří Klučka, PhDr. Libor Knězek, CSc., Drahomír Strnadel, Mgr. Pavel Vojtek, Mgr. Petr Drkula a Bc. Petra Martinková. Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info

Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena členka výboru paní Miluše Malantová. Publikace vydané MVS jsou k prodeji nabízeny ve frenštátském muzeu.

Společenské a odborné aktivity

MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Již slunce z hvězdy vyšlo“ v podání ženského sboru Polajka z Rožnova p. R. Koncert se konal v sobotu 7. ledna 2012 kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. Účinkoval soubor písní a tanců Javořina z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolné vstupné ve výši 4. 623,-Kč Kč bylo darováno Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni.

Společnost připomněla dne 17. 5. 2012 šedesát let od popravy pana Aleka Jaroše položením kytice u pamětní desky obětem komunistického režimu v Tyršově ulici. Dále se společnost spolupodílela organizačně i finančně částkou 1.500,- Kč na umístění a odhalení pamětní desky Záviši Kalandrovi na budově bývalého soudu v Tyršově ulici dne 17. 11. 2012. Odhalení se zúčastnil mj. synovec Z. Kalandry pan Ing. Dušan Kalandra, CSc. a starostka města Vsetín Bc. Iveta Táborská.

Výbor společnosti a MUDr. Petra Šmajstrlová projednali s panem Leo Bartošem postup obnovy pomníku T. G. Masaryka na Horečkách. Společnost písemně navrhla městu Frenštátu důstojnou připomínku obětí 1. světové války. Návrh zahrnuje uvedení jmen frenštátských obětí na pomníku před budovou muzea.

Společnost se spolupodílela organizačně a finančně na přípravě a realizaci muzejní výstavy s názvem „Sbírkové předměty z Texasu“, která byla zahájena 15. září a trvala do 4. listopadu 2012. Výstava připomněla 5. výročí od znovuotevření muzea a expozice vystěhovalectví, na které se podílela řada členů MaVS a krajanů z USA. Slavnostní vernisáže výstavy se mimo další hosty zúčastnili pan Darwin Lee Machu s manželkou Nancy členové společnosti, paní Jean Davis – Blaha, předsedkyně Spolku českého dědictví v Texasu, paní Mae Kainer a Lorraine Strnadel-Grün.

Cenu sv. Martina za rok 2012, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdrželi v roce 2012 Ing. Karel Babinec (in memoriam) a Mgr. Mojmír Horečka, které na toto ocenění navrhla kulturní komise města Frenštát p. R.

Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svou prací – manželé Radek a Vlasta Golasovi (folklorní činnost), Libor Knězek (literární a publikační činnost), Rudolf Jarnot (výstavní činnost), Jiří Klučka (publikační činnost), Eva Blažková (kronikářská a publikační činnost), Alena Figarová (muzejní a výstavní činnost), Petra Šmajstrlová (kulturní činnost), Eva Strnadlová (publikační a badatelská činnost), Drahomír Strnadel (přednášková a badatelská činnost), Miluše Malantová (kronikářská činnost), Soňa Bunčková (folklorní činnost), Marie Sedláčková (botanická činnost), Pavel Strnadel a Miloš Šimurda (výtvarná činnost), Ivana Návratová (kulturní a publikační činnost), Josef Šimíček (badatelská a publikační činnost).

Společnost úzce spolupracuje s muzeem ve Frenštátě p. R., s osobami a institucemi. Finančně podpořila mezinárodní konferenci společnosti MORAVIAN v Suchdole n. O. konanou 18. a 19. října 2012. Dále spolupracuje s krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Na činnost společnosti loni finančně přispěly obce Trojanovice, Tichá, Veřovice, Lichnov, Kozlovice a Bordovice.

Ediční činnost

MaVS se podílela na přípravě a vydání XXIX. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Tisk Hlasů byl uhrazen z prostředků Muzea Novojičínska v Novém Jičíně s významným přispěním města Frenštátu p. R. Společnost zajistila distribuci Hlasů jednotlivým odběratelům poštou a bezplatné výtisky pro okolní obce a město Frenštát p. R. Člen společnosti PhDr. Libor Knězek, CSc., připravil v roce 2012 k vydání v edici Zlatobýl dvě publikace – Z valašských hor a Čeladenské obrázky.

Návrh činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti na rok 2013

Organizační činnost

Výbor společnosti připraví XXI. valnou hromadu na 20. dubna 2013, na které dle stanov proběhne volba členů výboru a revizní komise. Podle potřeby svolá schůze výboru. Zajistí administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplní kartotéku svých členů v elektronické podobě.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů –sedmdesátiny paní Ing. Jaroslavy Hyklové a pana Jana Jelínka, pětašedesátiny pana dr. Karla Chobota a šedesátiny paní dr. Petry Šmajstrlové a paní Miluše Malantové.

Společenské a odborné aktivity

Společnost navrhne osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2013, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody. Letos stejně jako v loňském roce navrhuje udělit cenu panu Pavlu Strnadlovi. Pavel Strnadel, pedagog a výtvarník, se po studiu na výtvarné katedře Filozofické fakulty UP v Olomouci v roce 1976 stal asistentem na výtvarné katedře Pedagogické fakulty v Ostravě. Od roku 1980 začal působit ve Frenštátě p. R. na LŠU a také učil v Příboře na LŠU, ZŠ a gymnáziu. Od začátku 90 let učí na gymnáziu ve Frenštátě a výtvarný obor na ZUŠ tamtéž. Tuto pedagogickou činnost dotváří výukou večerních výtvarných kurzů celá 80 léta 20. století při DK ve Frenštátě a posledních 7 let vede tyto kurzy při ZUŠ. Dlouho byl členem kulturní komise, v 80. letech vedl Klub přátel výtvarného umění. Od roku 1970 uspořádal desítky výstav autorských a účasti na kolektivních výstavách doma i v zahraničí – Frenštát, Trojanovice, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Novellara, Gerlitz, Vídeň atd. Je předsedou Unie výtvarných umělců Arkáda – oblastního sdružení. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea Novojičínska a v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Společnost připraví 5. ledna 2013 další tradiční tříkrálový koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Dobrovolné vstupné bude poskytnuto na charitativní účely, mimo jiné i neziskové organizaci ve Frenštátě.

Členové společnosti se budou podílet na propagaci muzea, jeho expozic a výstav, zejména v USA prostřednictvím osobních kontaktů a krajanského tisku. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat revitalizaci rekreačního areálu Horečky.

Ediční činnost

MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2013. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě“. Muzejní a vlastivědná společnost vydala v minulosti sbírku písní Anny Šablaturové a Valašské koledy z Frenštátska, které připravil náš člen Ing. Radomír Golas. Ten současné době připravuje k vydání další sbírku tanců z Bordovic, Lichnova, Vlčovic, Mniší, Tiché, Kunčic p. O., Čeladné, Trojanovic a repertoáru Valašské družiny z Frenštátu p. R. Sbírka by měla obsahovat asi 170 tanců a variant. Vydání sbírky připravuje Folklorní sdružení ČR v roce 2014 a na vydání by se mohly podílet další organizace. Člen společnosti PhDr. Libor Knězek, CSc., připravuje k vydání v edici Zlatobýl další publikace – 2. svazek vzpomínek s názvem „Praha - Bratislava - Frenštát“ a básně a prózy Bohumíra Četyny „Jeřabiny zrají“.

Závěrem

Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem svým členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, akvizicemi do sbírek muzea, finančně a jinak – podíleli na činnosti společnosti. Samozřejmě děkuje členům za aktivity i mimo rámec společnosti. Děkuje i obci Trojanovice za nabídnuté zázemí ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska.

Výbor MaVS se obrací na své členy s pobídkou ke spolupráci, k účasti na vytváření programové nabídky společnosti a muzea, na propagaci edičních titulů, zejména časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drahomír Strnadel, předseda MaVS

Jednatelská zpráva Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok 2011


Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích, 14. dubna 2012

Organizace
K 31. 12. 2011 měla MaVS 50 řádných členů, z toho 3 členy kolektivní – město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska (dále MNJ) v Novém Jičíně a 10 členů zahraničních z USA.

Výbor zvolený na valné hromadě 17. 4. 2010 pracoval ve složení: Drahomír Strnadel – předseda, Ing. Radomír Golas – místopředseda, Mgr. Alena Figarová – jednatelka, Mgr. Vít Strašil – hospodář, Mgr. Soňa Bunčková, akad. malíř Vlastislav Holub a Miluše Malantová.

Revizní komise zvolená na valné hromadě 17. 4. 2010 pracovala ve složení: Ing. David Strnadel – předseda, akad. malíř Miloš Šimurda a Mgr. Jiří Novotný. XIX. valná hromada MaVS se uskutečnila 30. 4. 2011, schůze výboru se konaly podle potřeby. Vedení agendy a administrativy MaVS zajišťovala jednatelka paní Alena Figarová, hospodářskou evidenci a finanční chod hospodář pan Vít Strašil.

MaVS se spolupodílela na vydávání vlastivědného periodika Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R. Redakční rada pracovala ve složení: RNDr. Marie Sedláčková – předsedkyně, Mgr. Alena Figarová – editorka, PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D, Mgr. Eva Blažková, PhDr. Karel Chobot, Ivo Imrýšek, Jiří Klučka, PhDr. Libor Knězek, CSc., Drahomír Strnadel a Mgr. Pavel Vojtek, Mgr. Petr Drkula, Bc. Petra Martinková.

Společnost má svou webovou stránku na adrese: www.mvs-frenstat.info. Aktualizací informací na webových stránkách MaVS byla pověřena členka výboru paní Miluše Malantová.

V loňském roce výbor MVS schválil zlevnění publikací na skladě. K prodeji jsou nabízeny ve frenštátském muzeu.

Společenské a odborné aktivity
MaVS připravila další z tradičních adventních tříkrálových koncertů s názvem „Rosu dejte nebesa“. Koncert se konal v sobotu kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. Účinkoval soubor písní a tanců Javořina z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrovolné vstupné ve výši 4172,- Kč bylo darováno stejně jako každý rok Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni.

Cenu sv. Martina za rok 2011, kterou každoročně uděluje město Frenštát p. R. významným osobnostem kulturního života, obdržely dvě osobnosti – pan Miloš Šimurda, akad. malíř, kterého na toto ocenění navrhla společnost, a dirigent Petr Altrichter, kterého navrhla kulturní komise města Frenštát p. R.

Pan Drahomír Strnadel se jménem společnosti rozloučil s akad. malířem Vlastislavem Holubem, zakládajícím členem společnosti a dlouholetým členem výboru, který zemřel 26. srpna 2011.

Společnost iniciovala umístění pamětní desky na bývalém hřbitově v Rožnovské ulici. Na realizaci desky se finančně podílelo Město Frenštát p. R. částkou 2000,- Kč, Obec Trojanovice 12000,- Kč a MVS 2000,-Kč. Pamětní deska, která připomíná občanům a návštěvníkům města existenci bývalého hřbitova, byla slavnostně odhalena na den Památky zesnulých 2. listopadu 2011.

Společnost iniciovala také poskytnutí finančního příspěvku na pomoc obětem zemětřesení ve městě Christchurche na Novém Zélandu. Město Frenštát p. R. přispělo částkou 20.000,- Kč, Obec Trojanovice 20 000,- Kč, Matice Radhošťská 15 000,-Kč a MVS 5.000,-Kč. Pan Bob Parker, starosta města Christchurche, v děkovném dopise potvrdil příjem daru v celkové výši 60.000,-Kč.

Mnozí členové společnosti se zúčastnili kulturního života města a regionu svou prací, např. kronikářskou, folklorní, publikační, dokumentární, přednáškovou a organizační. Společnost úzce spolupracuje s muzeem ve Frenštátě p. R., s osobami a institucemi (např. MORAVIAN v Suchdolu n. O.) krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, Muzeem Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dědictví státu Texas nebo Texaskou genealogickou společností. Její oficiální zástupce je pan Darwin Lee Machu, člen společnosti.

Ediční činnost
MaVS se podílela na přípravě a vydání XXVIII. ročníku časopisu „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ve společném svazku čtyř čísel. Tisk Hlasů byl uhrazen z prostředků Muzea Novojičínska v Novém Jičíně s významným přispěním města Frenštátu p. R. Na náklady spojené s vydáváním časopisu a na činnost MaVS dále přispěly obce Trojanovice, Tichá, Veřovice, Lichnov, Kozlovice a Bordovice. MaVS zajistila distribuci Hlasů jednotlivým odběratelům poštou a bezplatné výtisky pro okolní obce a město Frenštát p. R.

MaVS vydala společně s Maticí Radhošťskou reprint dobové pohlednice sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti k 80. výročí slavnostního odhalení. V roce 2011 společnost vydala sbírku básní Miloše Šimurdy Bláznivé touhy.

Návrh činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti na rok 2012

Organizační činnost
Výbor společnosti připravil XX. valnou hromadu na 14. dubna 2012. Podle potřeby svolává schůze výboru. Zajišťuje administraci, distribuci, účetní hospodářství a tvorbu ekonomického zázemí pro činnost společnosti. Doplňuje kartotéku svých členů v elektronické podobě.

V roce 2012 si MVS připomíná 20 let od svého založení. Myšlenka na založení Muzejní a vlastivědné společnosti a znovuobnovení vydávání vlastivědného časopisu Hlasy vznikla na půdě frenštátského muzea a společně se zájemci o vlastivědnou práci vznikl přípravný výbor ve složení: Jiří Klučka, Ing. Oldřich Tabášek a Jana Staníková. Výbor vypracoval stanovy společnosti a podal žádost o registraci společnosti. Mezi zakládající členy dle prezenční listiny ustavující valné hromady patřili: Milan Bayer, Eva Blažková, Jan Boháč, Radomír Golas, Petr Helbich, Vlastimil Holub, Karel Chobot, Rudolf Janda, Jiří Klučka, Libor Knězek, Dana Kučerová, Ctirad Návrat, Jana Staníková, Marie Sedláčková, Vít Strašil, Drahomír Strnadel, Martin Strnadel, Pavel Ševčík, Miloš Šimurda, Oldřich Tabášek, Eduard Vojtek, Jiří Zátopek, a Evženie Zbavitelová.

Společnost si v letošním roce připomíná významná výročí svých členů – sedmdesátiny paní Jany Staníkové a Mgr. Evy Strnadlové.

Společenské a odborné aktivity
Společnost navrhuje osobnost k udělení ceny sv. Martina za rok 2012, kterou každoročně uděluje Město Frenštát p. R. za významný přínos v oblasti kultury, vlastivědy, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury, architektury, památkové péče a ochrany přírody. Letos navrhuje udělit cenu panu Pavlu Strnadlovi. Pavel Strnadel, pedagog a výtvarník, se po studiu na výtvarné katedře Filozofické fakulty UP v Olomouci v roce 1976 stal asistentem na výtvarné katedře Pedagogické fakulty v Ostravě. Od roku 1980 začal působit ve Frenštátě p. R. na LŠU a také učil v Příboře na LŠU, ZŠ a gymnáziu. Od začátku 90 let učí na gymnáziu ve Frenštátě a výtvarný obor na ZUŠ tamtéž. Vychoval řadu profesionálů – např. akad. soch. Absolonová, Mgr. A. Polách, Mgr. Ryšková Romana. Tuto pedagogickou činnost dotváří výukou večerních výtvarných kurzů celá 80 léta 20. století při DK ve Frenštátě a posledních 6 let vede tyto kurzy při ZUŠ. Dlouho byl členem kulturní komise, v 80 letech vedl Klub přátel výtvarného umění. Je členem Muzejní a vlastivědné společnosti při muzeu, kde se v rámci Frenštátského kulturního léta zúčastnil pořádání řady výstav. A to autorských i výstavy studentů Ostravské univerzity a dalších výtvarníků. Od roku 1970 uspořádal desítky výstav autorských a účasti na kolektivních výstavách doma i v zahraničí – Frenštát, Trojanovice, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Novellara, Gerlitz, Vídeň atd. Je předsedou Unie výtvarných umělců Arkáda – oblastního sdružení. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea Novojičínska a v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Společnost připomene dne 17. 5. 2012 šedesát let od popravy pana Aleka Jaroše položením kytice u pamětní desky obětem komunistického režimu v Tyršově ulici.

Společnost navrhne městu Frenštát p. R. důstojnou připomínku obětí I. světové války. Návrh zahrnuje uvedení 151 jmen frenštátských občanů na pomníku před budovou muzea.

Společnost se bude spolupodílet organizačně i finančně na přípravě a realizaci muzejní výstavy s názvem „Sbírkové předměty z Texasu“ v říjnu až listopadu 2012. Výstava připomene 5. výročí znovuotevření muzea a expozici vystěhovalectví, na které se podílela řada členů MaVS a krajanů z USA.

Společnost připraví další tradiční tříkrálový koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Dobrovolné vstupné bude jako obvykle poskytnuto na charitativní účely. Členové společnosti se budou podílet na propagaci muzea, jeho expozic a výstav, zejména v USA prostřednictvím osobních kontaktů a krajanského tisku. Dále bude prostřednictvím svých jednotlivých i kolektivních členů podporovat revitalizaci rekreačního areálu Horečky.


Ediční činnost
MaVS bude spolupracovat při vydání vlastivědného periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a to v tisku čtyřčísla s termínem vydání v listopadu 2012. Spolupráce bude prezentována v tiráži Hlasů v podobě „…za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě…“.

Závěrem
Výbor Muzejní a vlastivědné společnosti děkuje všem svým členům, kteří se jakýmkoliv způsobem – organizačně, publicisticky, akvizicemi do sbírek muzea, finančně a jinak – podíleli na činnosti společnosti. Samozřejmě děkuje členům za aktivity i mimo rámec společnosti. Děkuje i obci Trojanovice za nabídnuté pohostinství ke konání valné hromady, městu Frenštát p. R. a Muzeu Novojičínska. Výbor MaVS se obrací na své členy s pobídkou ke spolupráci, k účasti na vytváření programové nabídky společnosti a muzea, na propagaci edičních titulů, zejména časopisu Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Drahomír Strnadel
předseda MaVS